Privacy reglement

Algemeen

De wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is vanaf 25 mei 2018 van kracht, deze wet is ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

Bij onze praktijk worden persoonsgegevens verwerkt om u zo goed mogelijk te kunnen behandelen en om de behandeling financieel af te kunnen sluiten.

Plichten van onze praktijk

Als praktijk zijn wij volgens de wet AVG verantwoordelijk voor het verwerken van alle persoonsgegevens gekoppeld aan uw medisch dossier. Hieruit volgt dat wij enkele plichten hebben

  • Wij verzamelen uw (medische) gegevens voor fysiotherapeutische doeleinden, zoals het behandelen of wanneer u bij ons sport onder begeleiding.
  • Wij verzamelen gegevens ter ondersteuning van onderwijs en wetenschap.

Er vind in principe geen verwerking van gegevens plaats voor andere doeleinden. Indien dit wel het geval is wordt dit vantevoren kenbaar gemaakt en moet ie hiervoor toestemming geven.
Andere doeleinden kunnen bijvoorbeeld zijn het opsturen van een beoordeling per mail t.b.v. Qualiview, een meetinstrument wat uw tevredenheid over de behandeling meet.

Alle manueel- en fysiotherapeuten werkzaam in onze praktijk hebben een plicht om vertrouwelijk om te gaan met uw gegevens.

Uw (medische) persoonsgevens zijn beveiligd tegen ongewenste toegang.

Uw gegevens worden niet langer bewaard dan de maximaal toegestane tijd (7 jaar), gezien vanaf de laatste behandeling. Uitzonderingen zijn wanneer er mogelijk gevaar voor uw gezondheid of die van uw kinderen ontstaat wanneer wij de gegevens na 7 jaar zouden verwijderen. Dit wordt door de therapeut beoordeeld.

Uw rechten

  • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van uw verwerkt worden.
  • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens, zolang daarmee andermans privacy niet wordt geschaad.
  • Het rechts op correctie, aanvulling of wijziging van gegevens indien dat nodig is.
  • Het recht op gedeeltelijke vernietiging van uw medische gegevens. Hieraan kan alleen voldaan worden als het verwijderen van uw gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten worden.
  • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medischa aard) aan uw dossier.
  • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen het verwerken van uw gegevens te verzetten.

Als u gebruik wil maken van deze rechten kunt u dit schriftelijk aan ons laten weten. Tevens kunt u uw belangen laten behartigen door een vertegenwoordiger zoals uw curator, of schriftelijk gemachtigde).

Verstrekking van gegevens aan derden

De medewerkers van Fysiotherapie de Meierij hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derden Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de huisarts).

Overdracht van uw dossier

Als u een nieuwe fysiotherapeut kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe fysiotherapeut op de hoogte is van uw (medische) geschiedenis. Uw (medische) geschiedenis staat in uw patiëntendossier. Het is gebruikelijk dat uw huidige fysiotherapeut het dossier overdraagt aan uw nieuwe fysiotherapeut. De oude fysiotherapeut doet dit zo spoedig mogelijk in ieder geval binnen een maand, nadat u uw oude fysiotherapeut heeft gevraagd het dossier over te dragen aan uw nieuwe fysiotherapeut.

Uw dossier wordt dan door uw fysiotherapeut persoonlijk of per aangetekende post overgedragen. U kunt het originele dossier niet meekrijgen. Wel heeft u altijd recht op inzage in uw dossier en op een kopie van uw dossier. Het dossier kan (indien mogelijk) ook via e-mail aan de nieuwe fysiotherapeut worden overgedragen. Beide fysiotherapeuten moeten er dan wel voor zorgen dat hun computer en internetverbindingen voldoende beveiligd zijn.


Peter Goossens - Stefanie Staete
Praktijk voor Fysio-en Manuele Therapie